کارنامه آزمون تعيين صلاحيت معماران تجربي بهمن ماه ۱۳۹۷
توضيحات
 • براي مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يكي از سه روش پايين استفاده كنيد
 • براي جستجوي نام خانوادگي قسمتي از نام خانوادگي کافي مي باشد
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده
  :شماره داوطلبي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
   *
  نام خانوادگي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   

  تصويركد امنيتي