كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-مهر ماه ۱۳۹۶
توضيحات
  • براي مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يكي از سه روش پايين استفاده كنيد
  • براي جستجوي نام خانوادگي قسمتي از نام خانوادگي کافي مي باشد
  • جستجو بر اساس شماره ملي - شماره شناسنامه - سال تولد
    *
    شماره ملي
     *
    شماره شناسنامه
     *
    :سال تولد
     * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
     
    روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
     *
    نام خانوادگي
     *
    شماره شناسنامه
     *
    :سال تولد
     * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
    روش سوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي
    *
    :شماره پرونده
    :شماره داوطلبي
     *
    شماره شناسنامه
     *
    :سال تولد
     *
    كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
     

    تصويركد امنيتي